::: Serdecznie witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Ruskołęce. Nasze działania służą lokalnej społeczności w myśl hasła “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym od 2003 roku. Chcielibyśmy na tej witrynie przedstawić Państwu nasze stowarzyszenie jak również przybliżyć charakter naszej działalności.:::

:::Menu Główne:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny


:::Ciekawostki:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Walne zebranie sprawozdaczo-wyborcze
Zarządu OSP.


Podczas dzisiejszego spotkania w budynku remizy OSP odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za mijający rok 2015.

Porządek zebrania
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
10. Wybory:
- Zarządu OSP
- Komisji Rewizyjnej OSP
Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.
Dalszy ciąg wyborów:
- Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
- Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.

Po powitaniu przez Prezesa druha Wiesława Kalupę druhów oraz zaproszonych gości i przedstawieniu porządku obrad zebrani powierzyli przewodnictwo dzisiejszych obrad druhowi Prezesowi, a protokolantem został druh Krzysztof Han.
Na wstępie głos zabrał wójt Michał Rutkowski, który podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie, udział w zawodach gminnych i powiatowych, w zabezpieczaniu imprez i uroczystości gminnych, stworzeniu pierwszej w gminie strony internetowej oraz zapewnił swoje wsparcie na bieżący rok.
Prezes OSP druh Wiesław Kalupa przedstawił sprawozdanie za poprzedni rok, które zawierało między innymi wydatki, ilość interwencji i wydarzeń w których jednostka brała udział, wykonane zadania dzięki dotacji z gminy i dofinansowania w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - odnowa i rozwój wsi” zakup wyposażenia samochodu, zakup umundurowania reprezentacyjnego i koszarowego, ilość członków czynnych i wspierających.

Aktualny skład Zarządu OSP Stara Ruskołęka:

Krzysztof Han - prezes
Wiesław Kalupa - zastępca prezesa
Waldemar Tatko - naczelnik
Marcin Duda - sekretarz
Robert Biały - skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

Adam Maty - przewodniczący
Tomasz Ościłowski - członek
Marek Ościłowski - członek

Skład członków do gminnego Zarządu:

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
Wiesław Kalupa, Waldemar Tatko

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
Marcin Duda, Marek Ościłowski

Po wybraniu zarządu były omawiane bieżące wydatki i sprawy dotyczące dalszej działalności jednostki:

- ustalono wysokość składki członkowskiej,
- wnioskowano o zakup doposażenia samochodu gaśniczego,
- wnioskowano o zakup odzieży koszarowej,
- skierowanie strażaków na szkolenia,
- udział w wydarzeniach kulturalnych

Głównym zadaniem na bieżący rok jest budowa boksu garażowego na samochód i koncepcja jego umiejscowienia. Ponadto została poruszona kwestia złożenia wniosku o sztandar.
Licznik zdarzeń
od 1 stycznia 2015 roku wydarzyło się:
:::Polecane strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny

:::Przydatne strony:::
Tekst alternatywny Tekst alternatywny